Home / Normen & Waarden

Algemene informatie

We willen er met z’n allen voor zorgen dat leden bij FC Oudewater niet geconfronteerd worden met seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

Hiervoor zijn gedragsregels opgesteld door NOC*NSF. Deze gedragsregels zijn van toepassing bij FC Oudewater en op onze site bij Normen & Waarden te vinden.

Daarnaast wordt ingevoerd dat van aangewezen vrijwilligers (bestuur, leiders, trainers van de jeugd en dames) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt gevraagd.

Wat is VOG
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen FC Oudewater.

Wie beslist of je een VOG krijgt
Justis is de screeningsdienst van het ministerie van veiligheid en justitie. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of u een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst uw justitieel verleden gescreend. U krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd, dan krijgt u geen VOG.

Hoe krijgt u een VOG verklaring
FC Oudewater zet de VOG aanvraag klaar d.m.v. opgave naam, geboortedatum en e-mailadres van alle vrijwilligers aan Justis. Op het door FC Oudewater opgegeven e-mailadres ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link. De vrijwilliger maakt de VOG aanvraag definitief door de link te activeren. Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG verklaring en overhandigt deze aan FC Oudewater.

Kosten VOG verklaring
NSVV heeft geregeld dat de VOG verklaring gratis is voor onze vrijwilligers. U hoeft hier niets voor te ondernemen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Gors Stekelenburg (secretaris@fcoudewater.nl).

De KNVB: “Voer beleid tegen seksuele intimidatie”
Op de website van de KNVB is meer informatie te vinden. Ook de gegevens van een vertrouwenspersoon staan hierop vermeld. De link met meer informatie:
https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie