Home / Normen & Waarden / VOG en Verklaring Onderwerping Tuchtrecht

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam.

Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger.

VOG beleid FC Oudewater

De aanvraag voor VOG via FC Oudewater als vrijwilliger is gratis. Samen met de vrijwilliger wordt de aanvraag ingevuld en verzonden. FC Oudewater vraagt samen met de (nieuwe) vrijwilliger een VOG aan. Elke 2 jaar wordt voor vrijwilligers die in het bezit zijn van een “vrijwilligers VOG”, een nieuwe VOG aangevraagd.

Voor het aanvragen van een VOG wordt een door het NOC*NSF vastgesteld protocol gebruikt. Na de opstarten van de procedure door FC Oudewater ontvangt de vrijwilliger van FC Oudewater een toegangscode. De aanvraag moet worden afgerond met behulp van een DigiD, elke vrijwilliger die nog geen DigiD heeft zal deze moeten aanvragen voordat de procedure voor de aanvraag van de VOG wordt gestart. . VOG aanvragen die beroepsmatig zijn verkregen zijn niet geldig voor een vrijwilligersrol bij FC Oudewater.

Binnen 30 dagen moet de vrijwilliger de aanvraag (met behulp van de toegangscode) afronden. De VOG wordt direct aan de vrijwilliger toegezonden. De vrijwilliger stuurt na ontvangst FC Oudewater een elektronische kopie (pdf) van de VOG, die in Sportlink zal worden bewaard. De secretaris van FC Oudewater is de contactpersoon voor de VOG. De secretaris is ook verantwoordelijk voor de privacy bescherming gedurende de aanvraag procedure en opslag/verwijdering van de VOG.

VOG aanvragen van vrijwilligers die gestopt zijn, worden uit Sportlink verwijdert

Wanneer een vrijwilliger de procedure niet binnen 30 dagen afrond, zal er een nieuwe aanvraag worden opgestart. Indien de vrijwilliger ook deze procedure niet binnen 30 dagen afrond, kan de vrijwilliger na die 30 dagen niet meer binnen de vereniging actief worden ingezet.

Indien er geen VOG verstrekt wordt geldt dat de vrijwilliger per direct zijn vrijwilligersrol moet neerleggen.

 Onderwerping Tuchtrecht:

Als sportvereniging sluiten wij met vrijwilligers geen contracten af. Uitzonderingen daarop zijn betaalde trainers en bijv. verzorgers van de standaard team. Vrijwilligers die lid zijn van de KNVB zijn automatisch onderworpen aan het tuchtrecht.

Om er toch voor te zorgen dat de overige vrijwilligers op de hoogte zijn van de gedragsregels én zich hieraan houden, is besloten om deze vrijwilligers de gedragsregels te overhandigen bij de start van de werkzaamheden en een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) te laten tekenen (zie bijlage 5).

Hiermee onderschrijven vrijwilligers de gedragsregels en zijn ze daarop aanspreekbaar.

Bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie

FC Oudewater kan het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bevragen of de kandidaat vrijwilliger is opgenomen in het Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie. Dit zal alleen worden gedaan wanneer daar zwaarwegende belangen voor zijn.

Dit sport brede register, dat goedgekeurd is door het College Bescherming Persoonsgegevens, registreert plegers na een straf – of tuchtrechtelijke veroordeling voor een van tevoren vastgestelde periode. Een aanvraag kan ingediend worden bij de gemachtigde van de sportbond.

Dit register is goedgekeurd in de AV van NOC*NSF en sinds 2012 in werking. Veroordeelden komen in het register voor de duur die door de tuchtrechter in de uitspraak is vastgesteld. Zodra de termijn is verlopen verdwijnt de registratie uit het register. De tuchtrechter geeft in de uitspraak aan wat de tijdsduur van de sanctie is maar ook op welke doelgroepen deze betrekking heeft. Deze elementen zijn dan ook terug te vinden in het register en deze informatie kan gegeven worden wanneer een naam in het register is gevonden.