Bestemming bijgebouw (voormalig OVS gebouw)

 In de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur een voorstel gedaan om het bijgebouw af te stoten. Het voorstel omvatte de verkoop van het bijgebouw aan de YellowBellies.

Dit heeft wel gevolgen voor het aantal kleedkamers dat beschikbaar is. Na de verkoop zullen de YellowBellies het pand gaan verbouwen. Gedurende de verbouwing zullen

langzamerhand minder kleedkamers beschikbaar komen. Dat zal in een tijdspad van maanden zijn i.p.v. weken. De uiteindelijke planning is nog niet duidelijk. Na de verbouwing resteren er in het bijgebouw nog 2 kleedkamers, die nog door FCO kunnen worden gebruikt.

In de tussentijd gaat het bestuur onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kleedkamers in het FCO gebouw aan te passen en of uit te breiden. Er zijn nog geen concrete plannen gemaakt, slechts ideeën en wat schetsen om te gaan bespreken met elkaar.

De ALV is akkoord gegaan met de voorgenomen verkoop van het pand. Dit kan door het bestuur worden afgerond. Er zal een bouwcommissie worden opgezet die concrete plannen zal gaan ontwikkelen rondom het al dan niet verbouwen/aanbouwen van kleedkamers.

Aftreden duo voorzitter Ton Hendrickx

3 jaar na de fusie heeft Ton Hendrickx het duo voorzitterschap neergelegd. Ton Hendrickx blijft wel binnen de club actief. Onlangs is hij toegetreden tot de begeleidingstaf van her eerste elftal als elftalleider.

Het bestuur heeft de ALV voorgesteld om het duo-voorzitterschap voor de komende 3 jaar voort te zetten. Dit omdat het pakket voor 1 voorzitter te omvangrijk is. Daarnaast is de ervaring met een duo-voorzitterschap goed bevallen.

Gerard van Ooijen is door het bestuur voorgedragen als nieuwe duo-voorzitter en de ALV heeft deze voordracht overgenomen.

De portefeuilleverdeling tussen duo-voorzitters Gerard van Ooijen en Harold van Aart is door beide vastgesteld. Gerard heeft het voetbal als aandachtspunt (TC, Besmo, Dames, scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat) en Harold de overige bestuursgebieden (financiën, sponsoring, communicatie, vrijwilligers, beheer). Contacten met de gemeente, YellowBellies en andere externe contacten zullen gezamenlijk worden gedaan.

In de vergadering werd Ton bedankt voor zijn inspanningen voor FCO (en Unio voor de fusie). Door zijn inspanning zijn er een aantal zaken in gang gezet zoals de fusie, de kunstgrasvelden en het verduurzamen van het sportpark.

Benoeming Ere lid

Tijdens de vergadering heeft het bestuur Jos den Held benoemd tot erelid. Jos heeft jaren actief gevoetbald en heeft o.a. als vice voorzitter in het bestuur van OVS gezeten. Na de fusie heeft Jos zich (samen met Jolanda Verweij) gestort op het op orde krijgen van het ledenbestand.

Jos ontving uit handen van Harold van Aart en John Rademakers de oorkonde die bij het erelidmaatschap hoort en een grote bos bloemen. De motivatie voor dit besluit, in de vorm van een kleine speech, ontbrak natuurlijk niet. De ALV gaf Jos nog een daverend applaus tot besluit.

Overige zaken

  • Gijs Kautz heeft een update gegeven over het technisch beleidsplan;
  • Er is een groepje leden onder leiding van Troy de Korte die zich gaat bezig houden met het verbeteren van de communicatie binnen de vereniging (in zijn algemeenheid). Tijdens de vergadering werd er een tijdslijn en acties gepresenteerd;
  • In het kader van de AVG kon gemeld worden dat de vereniging dit project heeft afgerond;
  • In het kader van het SIGOG beleid is gemeld dat de vertrouwenspersoon deze rol het komende jaar zal blijven vervullen. Er is gemeld dat de vertrouwenspersoon een aantal vragen heeft gekregen. Dit maakt duidelijk dat de vertrouwenspersoon bekend is en dat leden er gebruik van maken wanneer nodig.

Oudewater, 24 oktober 2019

Namens het bestuur van FC Oudewater

Harold van Aart                                                                     Gerard van Ooijen

Voorzitter Organisatie                                                          Voorzitter Voetbal

voorzitterorganisatie@fcoudewater.nl                              voorzittervoetbal@fcoudewater.nl

T: 06-53919804                                                                     T:06-51510412

 

De adressen voorzitter@ en bestuur@ zullen t.z.t. buiten gebruik worden gesteld.