Zoals eerder aangekondigd wordt 0p 7 maart 2018 om 20.30 uur in ons clubgebouw een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) gehouden. Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen worden uitgeschreven wanneer belangrijke en ingrijpende besluiten moeten worden genomen door de leden van onze vereniging. Concreet voor deze BALV staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  1. Nieuw jeugdplan: Om onze jeugdleden in de toekomst een goede begeleiding te kunnen garanderen, willen we de leden een passend plan presenteren, wat wel leidt tot substantiële verhoging van de contributies (overigens vergelijkbaar met clubs in de regio).
  2. Beleid op het gebied van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag: Gelukkig hebben wij hier bij FC Oudewater niet mee te maken, maar landelijke ontwikkelingen zetten ons aan om vervelende situaties voor te blijven. Dat vergt beleid en afspraken, die we graag met de leden bespreken.
  3. Investering in LED-verlichting: Als Duurzame Vereniging willen we graag de veldverlichting op onze trainings- en speelvelden vervangen voor LED-verlichting. Een forse investering, waarvoor we gelukkig ook al een fraaie overheidssubsidie hebben ontvangen. Graag leggen wij ons plan aan onze leden voor, zodat zij weten welke korte-termijn-verplichtingen wij willen aangaan, om op lange termijn veel (electriciteits)kosten en het milieu te (be)sparen.

Ter voorbereiding op deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering vindt u onderstaand een verdere uitwerking van deze drie onderwerpen en link naar de rapporten. Hier kunt u een PDF downloaden. U kunt eventueel ook een mail sturen naar secretaris@fcoudewater.nl dan sturen we u het document toe.

De BALV gaat besluiten nemen over bovengenoemde onderwerpen. Laat uw stem meetellen door aanwezig te zijn!

Stemgerechtigd zijn alle leden van FC Oudewater.

  • De stemmen van jeugdleden t/m 16 jaar tellen voor 1 stem.
  • De stemmen van leden vanaf 17 jaar tellen voor 3 stemmen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

  1. Nieuw jeugdplan

In het najaar van 2017 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bestaande problematiek rondom het vinden van trainers voor de jeugd op te lossen. De uitkomst van dit onderzoek was, dat het niet mogelijk is om het komende seizoen alle trainingen te bemannen. Er zijn onvoldoende gekwalificeerde trainers en vrijwilligers om te ondersteunen. Bepaalde teams zullen maar één keer per week of niet meer getraind worden. Dat is voor ons een niet acceptabele situatie.

Uit de inventarisatie is ook gebleken dat het aantal trainers/vrijwilligers dat een rol wil spelen bij trainingen verder zal afnemen. Er is een aantal alternatieven benoemd zoals club-trainers een vergoeding geven. Gebleken is dat bijv. een kleine vergoeding mensen niet overhaalt om trainingen te gaan geven.

De werkgroep “Jeugdplan” heeft in de laatste ALV de resultaten gepresenteerd en oplossingsrichtingen aangedragen. De ALV heeft toestemming gegeven aan de werkgroep een oplossingsrichting verder tot in detail uit te werken. Deze variant werd gezien als de meest realistische oplossing. In de uitwerking wordt deze variant de “beste koop” oplossing genoemd.

In de BALV wordt de uitwerking van de “beste koop” versie gepresenteerd. Het is een hybride model, dat gebruik maakt van externe trainers, aangevuld met beschikbare FC Oudewater-trainers. Er is rekening gehouden met de meest recente opgave van beschikbare trainers voor het komende seizoen. Dit aantal kan verder gaan afnemen, waardoor de problematiek alleen maar nijpender wordt in de komende jaren. Daarom willen we nu een belangrijke stap zetten.

Het bestuur heeft de uitkomsten van de werkgroep besproken in de bestuursvergadering van 20 februari jongstleden. Het bestuur zal, rekening houdend met de huidige situatie, de BALV adviseren om in te stemmen met dit plan.

Instemming van de BALV resulteert voor alle leden in een behoorlijke contributieverhoging, uitgaande een maximale variant. Deze verhoging zal vervolgens door het bestuur definitief worden vastgesteld, afhankelijk van de (in)stemming van de BALV. De werkgroep hoopt met een aantal nieuwe aanmeldingen (naar aanleiding van de BALV) een aantal trainersvacatures met vrijwilligers te kunnen invullen en zo de kosten te kunnen drukken. Het contract met de externe trainers zal voor drie jaar worden afgesloten om continuïteit te kunnen waarborgen. De contributieverhoging zal dus voor tenminste de komende 3 jaar zijn.

De werkgroep heeft haar onderzoek onder een brede vertegenwoordiging van de leden gehouden. De uitkomsten zijn representatief, gezien de omvang van het aantal leden.

Klik hier voor het volledige rapport. Toekomst trainingen jeugd

Dit instemmingsvoorstel is conform de statuten.

  1. Beleid inzake seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

Dit beleid staat niet op de agenda vanwege een incident. Het agendapunt komt voort uit de wens van het bestuur om bij het aanstellen van trainers en begeleiders te vragen om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). We willen daarmee juist vervelende situaties voorkomen. Landelijk zijn door de KNVB en NOC*NSF richtlijnen opgesteld waar wij als club graag in meegaan. Zo zijn regelingen getroffen om voor onze vrijwilligers gratis een VOG aan te kunnen vragen. Van belang is dat wij dan voldoen aan de NOC*NSF beleidsnormen.

Daarnaast hebben wij ons gerealiseerd dat je er met een VOG alleen nog niet bent, mocht er zich een probleem voordoen dan moet je nagedacht hebben over hoe je daar mee omgaat. Door het opstellen van clubbreed beleid voldoen we aan de NOC*NSF-norm. Voor de uitvoering van het beleid is het van belang dat het gedragen wordt door alle leden. De volgende ALV is pas dit najaar en wij willen als bestuur deze zaken voor de start van het nieuwe seizoen geregeld hebben.

Dit is de reden dat we de BALV benutten om dit beleid aan de leden voor te leggen, zodat we – na goedkeuring – de invoering kunnen opstarten.Hoe het beleid eruit ziet, welke maatregelen er worden genomen en wat de procedures zijn wanneer er een incident is, kun u lezen door hieronder te klikken.

Klik hier voor de volledige beleidsnota. Beleid FC Oudewater SIGOG

Dit instemmingsvoorstel is conform de statuten.

  1. LED-verlichting op trainings- en speelvelden

We willen graag een Duurzame Vereniging zijn en besparen op energiekosten waar dat kan. Voor onze portemonnee en voor het milieu. Daarom hebben we op het bijgebouw al zonnepanelen geplaatst die ons een forse electriciteitsbesparing opleveren. Op het dak van het hoofdgebouw staat een heatpipe-installatie die zorgt dat de zon onze douches verwarmt. Hiervoor wisten we als club al ongeveer € 35.000 subsidie te verkrijgen van de overheid. En we besparen ermee ongeveer € 4.000 per jaar!

Eén van onze grootste stroomverbruikers is op dit moment de lichtinstallatie rondom de velden. Deze lampen zouden we kunnen vervangen door LED-lampen, die veel minder stroom verbruiken. Ook hier is het goede nieuws dat we opnieuw € 30.000 subsidie hebben weten te regelen. Samen met Stichting BESMO (de beheerder van Sportpark Markveld) hebben we een plan gemaakt, dat we graag eerst aan onze leden ter goedkeuring voorleggen. Want ook hier is de mogelijke besparing substantieel (ongeveer € 4500 per jaar).

Het bestuur wil de BALV vragen om toestemming om een tijdelijke financiering voor twee jaar aan te gaan. Dit zal geen gevolgen hebben voor de contributie.

Dit instemmingsvoorstel is conform de statuten.